คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมทางเลือก ในโครงการ “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ครั้งที่ 4 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 8 เม.ย.67คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมทางเลือก ในโครงการ “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ครั้งที่ 4 จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดงานโดยพันตำรวจ เอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โครงการนี้จัดโดยกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันไกล่เกลี่ยหนี้สินให้กับประชาชน อาทิ หนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หนี้เช่าซื้อรถยนต์ หนี้บัตรเครดิตและหนี้สินอื่นๆ โดยเชิญลูกหนี้ให้เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ซึ่งมีเจ้าหนี้เข้าร่วมจำนวน 16 สถาบัน ประกอบด้วย (1) ธนาคารกรุงไทย (2) ธนาคารกสิกรไทย (3) บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจเค จำกัด (4) บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด (5) บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) (6) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท) (7) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (8) ธนาคารออมสิน (9) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (10) ธนาคารอิสลาม (11) โตโยต้า ลีสซิ่ง (12) ธนาคารไทยพาณิชย์ (13) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (14) กรมบังคับคดี (15) ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย (16) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยเชิญลูกหนี้เข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ย จำนวน 17,927 ราย แยกเป็นลูกหนี้ก่อนฟ้องจำนวน 4,355 ราย และลูกหนี้ในชั้นบังคับคดี(หลังศาลมีคำพิพากษา) จำนวน 13,572 ราย รวมทุนทรัพย์จำนวนกว่า 828 ล้านบาท