คณะนิติศาตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 คณะนิติศาตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านหลักสูตร ด้านคุณภาพนิสิต ด้านวิจัย-บริการวิชาการ ด้านการบริหารจัดการ และการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน และบุคลากรสายวิชาการ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่