คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 (UP COMMUNITY 2023) Module 4: Reinventing University Planning

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 (UP COMMUNITY 2023) Module 4: Reinventing University Planning และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 (UP COMMUNITY 2023) ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2567 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 (UP COMMUNITY 2023) Module 4: Reinventing University Planning ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา (ICT1247) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 (UP COMMUNITY 2023) โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยให้เกิดความร่วมมือในการ พัฒนามหาวิทยาลัยให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและแรงบันดาลใจในการพัฒนากระบวนการบริหารงาน ตลอดจนเพื่อสื่อสารเป้าหมายและค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย