คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับบุคลากรและนิสิต ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับบุคลากรและนิสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนิสิตมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาโดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิตและสื่อสารองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ "การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉิน" อีกทั้งยังมีการฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน (CPR) โดยแบ่งเป็นฐานฝึก 3 ฐานฐานที่ 1 การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ การดาม และการห้ามเลือด วิทยากรโดย พว.อนุรักษ์ ขุนอ้อยฐานที่ 2 การยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกวิธี วิทยากรโดย พว.วิไลวรรณ สระเกตฐานที่ 3 การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับประชาชน และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ วิทยากรโดย พฉพ.ไชยวัฒน์ เรืองจิตต์