คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นวิทยากรหลักสูตร “ผู้นำไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมืออาชีพ” ในหัวข้อ “เทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา”

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.กฤษฎา ใจแก้วทิ และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรหลักสูตร “ผู้นำไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมืออาชีพ” ในหัวข้อ “เทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จัดโดยศูนย์สันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย