ประวัติคณะ

ประวัติความเป็นมา

           คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เริ่มต้นหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2546 ภายใต้สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ต่อมาในปี 2551 แยกออกเป็นสำนักวิชานิติศาสตร์ และเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้นจึงเปลี่ยนเป็น “คณะนิติศาสตร์” ซึ่งมีพันธกิจหลักด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปรัชญา

"นิติธรรมนำสังคมสันติสุข"

ปณิธาน

ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment)

วิสัยทัศน์

"สร้างนักกฎหมายที่ยึดมั่นหลักนิติธรรม มีทักษะวิชาการและวิชาชีพ มุ่งเสริมสร้างสังคมสันติสุข โดยเป็นสถาบันชั้นนำด้านการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือก ภายในปี 2570”

มุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตกฎหมายที่ยึดมั่นหลักนิติธรรม มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ มีการบูรณาพันธกิจต่างๆ ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชนและสังคมโดยมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ภายในปี พ.ศ.2570

พันธกิจ

  1. 1. ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต
  2. 2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน
  3. 3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
  4. 4. ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย
  5. 5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ค่านิยมองค์กร

  1. L - Legitimacy ยึดมั่นหลักนิติธรรม
  2. A – Agile พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
  3. W – Wisdom ทักษะทางปัญญา
  4. U - Ultimate จัดการที่ทันสมัย
  5. P – Peace สร้างสังคมสันติสุข

สัญลักษณ์และสีประจำคณะ

           สีประจำคณะ : สีทอง รหัสสี #C4996Cและสีขาว รหัสสี #FFFFFFContact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์ 0832566446 ,054-466-666
ต่อ 1614 งานธุรการ,งานแผนงาน,งานพัสดุ
ต่อ 1618 งานการเงินและบัญชี
ต่อ 1137 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,งานวิจัยและบริการวิชาการ
ต่อ 1851 งานกิจการนิสิต,งานบุคลากร
ต่อ 1852 งานวิชาการ
ต่อ 1619 คลินิกกฎหมาย
โทรสาร 054-466-719
อีเมล law.up@up.ac.th
Line Official :@lawup