หลักสูตรปริญญาตรี ควบ 2 ปริญญา


 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และบัญชีบัณฑิต
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • หลักสูตรสาธารณสุขบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และนิติศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และนิติศาสตรบัณฑิต

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา


  • ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 24,000 บาท
  • ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
  • รายละเอียดเพิ่มเติม https://reg.up.ac.th/announce/fee

  อาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย


  ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ นิติกร ทหาร ตำรวจ อาจารย์สอนกฎหมาย ปลัดอำเภอ นายอำเภอ ที่ปรึกษากฎหมายของรัฐหรือเอกชน ข้าราชการ นักการทูต หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่าง ๆ และอาชีพอื่น ๆ ภาคเอกชน เช่น พนักงานธนาคาร สินเชื่อ อาชีพอิสระ

  ช่องทางการรับสมัคร


  งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา https://admission.up.ac.th/
  สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ โทร. 094-1091930 ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ

  ระยะเวลาการศึกษา


  ปริญญาตรี ทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษา ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 5 ปี ได้รับ 2 ปริญญา

  ทุนการศึกษาและเงินกู้เพื่อการศึกษา

  • ทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์
  • กยศ.
  • ทุนหนังสือเรียนวิญญูชน
  • ทุนอื่นๆ