คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสำหรับผู้มีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย

คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.อุดม งามเมืองสกุล และรองคณบดีฝ่ายบริหารคณะนิติศาสตร์ ผศ.กฤษฎา ใจแก้วทิ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสำหรับผู้มีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย พ.ศ.2567 ภายใต้หัวข้อ “เสริมสร้างความสัมพันธ์จีน-ไทย ด้วยหลักนิติวิธีภายใต้โครงการ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” เพื่อร่วมกันพัฒนา “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ที่มีคุณภาพสูง ในช่วงระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ณ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี (Guangxi University for Nationalities) นครหนานหนิง ประเทศจีน จัดโดยศูนย์วิจัยวัฒนธรรม (กฎหมาย) จีน-ไทย มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจากทั้งศาลปกครอง, สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, เนติบัณฑิตยสภา, สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) คณาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ, นักกฎหมาย และสภาธุรกิจไทย-ลาว ในการนี้คณบดีได้เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายแรงงานของไทย” และ ร่วมอภิปรายในประเด็น “กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศจีนและประเทศไทย” ในส่วนของรองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้เข้าร่วมอภิปรายในประเด็น“กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศจีนและประเทศไทย” รวมถึง ประเด็น “การค้าการลงทุนระหว่างประเทศและการระงับข้อพิพาททางการค้าการลงทุน” นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น บริษัท Guangxi Jinxiu Qiancheng Human Resource Co., LTD, คณะอนุญาโตตุลาการนครหนานหนิง, ศาลประชาชนระดับกลางแห่งนครหน่านหนิง และศาลพาณิชย์ระหว่างประเทศนครหนานหนิงในเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน