สมัครเรียน


TOP COURSES

หลักสูตร ที่เปิดสอน

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย


ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ นิติกร ทหาร ตำรวจ อาจารย์สอนกฎหมาย ปลัดอำเภอ นายอำเภอ ที่ปรึกษากฎหมายของรัฐหรือเอกชน ข้าราชการ นักการทูต หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่าง ๆ และอาชีพอื่น ๆ ภาคเอกชน เช่น พนักงานธนาคาร สินเชื่อ อาชีพอิสระ

ช่องทางการรับสมัคร


งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา https://admission.up.ac.th/
สอบถามเพิ่มเติม หลักสูตรปริญญาตรี โทร. 094-1091930 ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ
หลักสูตรปริญญาโท โทร. 098-8749008 ผศ.ดร.ธิติ ไวกวี
หลักสูตรปริญญาเอก โทร. 095-6753313 ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร